Ostia Antica

Ostia Antica

Dlouho pohřbené starobylé město Ostia se nachází na břehu Tyrhénského moře asi 23 km od Říma a bývalo mořským přístavem, námořní základnou starověkého Říma i obchodním a kulturním centrem.

Přístav byl využíván především k zásobování Říma potravinami a stavebním materiálem. Velké lodě nemohly plout po mělké Tibeře až do města, proto z přístavu jezdili říční lodě a přepravovaly náklad  z těchto lodí do vnitrozemí.

Podle staré tradice byla Ostia založena za čtvrtého krále Říma, Anca Marzia, kolem roku 620 př. n.l. Nicméně na území se nachází mnohem starší pozůstatky – opevnění (Castrum), které bylo postaveno v polovině 4. století př.n.l.. Proto se za vznik města udává právě toto století.

V době svého největšího rozkvětu měla Ostia 100 000 obyvatel a nacházely se zde lázně, divadlo, mnoho chrámů i vily bohatších obchodníků.

Město zaniklo v roce 1557, kdy bylo při katastrofálních záplavách zcela pohřbeno.

Dnes můžete toto město obdivovat díky archeologům, kteří na jeho odkrývání pracují již od 19. století (nejintenzivněji probíhaly vykopávky v období fašismu – mezi lety 1938 – 1942).

Urbanistická struktura města

Město mělo, tak jako všechny římská města, typickou urbanistickou strukturu. Bylo postaveno jako Castrum – opevněné místo (zdi nemělo pouze u části, která přiléhala k řece), mělo dvě hlavní ulice (Decumanus Maximus a Cardo Maximus), které se křížily ve středu města na hlavním náměstí (Forum), kde byly také umístěny hlavní budovy, úřady, baziliky a chrámy. Další ulice ve městě byly vybudovány kolmo nebo paralelně na obě hlavní ulice. Tento způsob sítě ulic umožnil vznik náměstí a zamezil výstavbě budov. Na konci hlavních silnic se nacházely vchody (brány), kterými se bylo možné dostat do města. V Ostii to byly tři brány: Porta Romana, Porta Laurentina a Porta Marina. Za hradbami se pak nacházelo pohřebiště (Nekropolis).

Nezajímavější budovy v komplexu Ostia Antica

V celém komplexu se nachází více než 100 budov a zajímavých míst, my jsme vybraly ty nejzajímavější:

Nekropole (Nekropolis)

Ještě než vstoupíte branou Porta Romana do Ostie projdete starým pohřebištěm. Nekropole se nachází mimo město, protože Římané pohřbívali mrtvé za hradbami města. Najdete zde různé typy hrobů a způsobů pohřbívání, které se v průběhu času měnily: rodinné hrobky bohatých obyvatel Ostie, kaple i kolumbária s mnoha výklenky pro ukládání terakotových uren s popelem zemřelých. Kremace zemřelých byla běžná až do 1. stol. n.l., do sarkofágů a hrobek zde začali pohřbívat až během 2. a 3. stol. n.l. Nejstarší pohřby v nekropoli se datují až do 2.stol. př.n.l.

Římská brána (Porta Romana)

Ruinami Římské brány (Porta Romana se dostáváme do samotného města, na hlavní ulici Decumanus Maximus. Po stranách brány můžete spatřit pozůstatky Sullových hradeb (Mura Sillane), které pocházejí z let 82 – 79 př.n.l. Porta Romana byla tvořena dvěma věžemi, které byly pravděpodobně obloženy velkými mramorovými deskami, na kterých byl vytesán nápis o stavění zdí Senátem a lidem z Ostie. Dnes můžete z věží spatřit pouze zbytky a desky si můžete prohlédnout za bránou po levé straně.

Vítězné náměstí (Piazzale della Vittoria)

Za branou Porta Romana se rozprostírá velké náměstí, které sloužilo jako stanoviště povozníků zprostředkovávajících spojení mezi Římem a Ostí. O tom svědčí také obrovské sklady z 1. stol. př.n.l. (Magazzini Repubblicani), kde se uchovával náklad z lodí, než byl převezen do Říma. Na náměstí se nachází zbytky vodní nádrže ze 4. století a kopie sochy Vítězství, kterou představuje ochránkyně městských vod Minerva.

Lázně povozníků (Terme dei Cisiarii)

Lázně povozníků (Terme di Cisiarri) byly postaveny v 1. – 2. stol, n.l. na místě bývalých skladů potravin. Jak už název napovídá patřily pravděpodobně cechu povozníků, což dokazuje mozaika zobrazující typické činnosti cechu.

Neptunovy lázně (Terme di Nettuno)

Neptunovy lázně byly vystavěny za císaře Hadriána (pro nedostatek finančních prostředků stavbu později pozastavil) a císaře Antonia Pia na již existujících lázních postavených za císaře Domiciána. Lázně byly ještě přestavovány na konci 2. a 4. století. Neptunovy lázně byly pojmenovány podle mozaiky znázorňující Neptuna se čtyřspřežím mořských koní, které obklopují mořské nymfy (Nereides), Tritóni, mořští hadi a mořští koníci.

Ostia Antica
Neptunovy lázně

Divodalo (Teatro)

Divadlo bylo jednou z prvních budov, které byly zcela odkryty při vykopávkách. Bylo postaveno v roce 12 př.n.l. za císaře Augusta a poté několikrát zrekonstruováno a rozšířeno. Díky těmto úpravám nakonec poskytlo 4000 míst k sezení (z počátečních 2500). Dnešní podoba divadlo je z velké části výsledkem rekonstrukce z roku 1940, kterou provedli archeolog Calza a architekt Gimondi.

Foro delle Corporazioni

Za divadlem se rozprostírá Foro delle Corporazioni, kde měli své reprezentativní kanceláře nejdůležitější obchodníci. Komplex vznikl za císaře Augusta, ve stejnou dobu jako divadlo, a původně mělo půlkruhový tvar. Dnešní podoba Fora je dílem císaře Claudia, který ho nechal přebudovat na čtverhranný portikus s dvěma řadami dórských sloupů. Z tohoto období pocházejí také mozaiky, které označovaly jednotlivé kanceláře. Byly to vlastně takové reklamní tabule. Ve 3. století se zde nacházelo na 50 kanceláří (staciones) a v pozdějších letech při rozšíření dokonce 64. Ve středu Fora stojí chrám (Tempio), který byl pravděpodobně zasvěcen bohyni Ceres. Chrám byl postaven za císaře Domiciána a má typický římský tvar s vysokým pódiem, vstupními schody, předsíni (pronáos) a jednou místností (cella).

Budovy na ulici Via Casa di Diana

Na ulici Via Casa di Diana se nachází turisticky nejzajímavější budovy: Caseggiato di Diana a Thermopolium.

První budovou napravo je Caseggiato di Diana, vícepodlažní budova (původně tří- nebo čtyřpatrová) z 2. století, která dosahovala výšky 18 metrů. Pro soukromé obytné budovy byla tato výška císařem Trajánem stanovena jako maximální. V přízemí budovy se nacházely menší obchody a byty nižší třídy, ostatní patra náležela komfortnějším bytům střední třídy. Do bytů se vcházelo po schodem ze dvora, na kterém se nacházela také fontána.

Na samém konci ulice Via Casa di Diana (vlevo) se nachází Thermopolium, velmi zachovalá budova, která v té době sloužila jako hostinec. Prodávala se zde teplá i studená jídla, vychlazené víno i horké víno s medem. Thermopolium bylo postaveno ve 2. století (později několikrát přestavováno) a je nejkrásnější budovou v komplexu Ostia Antica. V budově můžete spatřit kuchyni s malou pecí a s do země zapuštěným džbánem, který sloužil k uchování oleje a místnost s lavicemi, kde sedávaly hosté. V této místnosti jsou stále patrné malby zachycující ovoce, hudební nástroje a luštěny a také jsou zde vidět zbytky amfór zakopaných v zemi. Vzadu na dvoře se nacházela malá fontána a stoly s lavicemi k sezení. Venkovní schody vedly do sklepa.

Forum

Kolem hlavního náměstí (Forum) se nachází 5 významných budov: na severní straně chrám Capitolium, na jižní chrám Tempio di Roma e Augusto, na západní Basilica a chrám Tempio Rotondo.

Chrám Capitolium je pojmenovaný po jednom z vrcholků římského pahorku Kapitol (Capitol) a zasvěcený tzv. kapitolské triádě – Jupiterovi, Junoně a Minervě. Chrám byl postaven v roce 120 za císaře Hadriána na místě již existujícího chrámu z 2. století př.n.l.zasvěcenému Vulkánu. Dnes můžete z chrámu obdivovat pouze schody, které vedly původně do pronáosu obklopeného sloupy, a ruiny celly (svatyně) se třemi výklenky. Cella byl původně vysoká 20 metrů a zevnitř obložená mramorem.

Chrám Tempio di Roma e Augusto (chrám Augusta a Říma) se nachází na jižní straně Fora. Byl postaven v 1. století císařem Tiberianem a je zasvěcen bohyni Roma a císaři Augustovi. Z chrámu se dochovaly pouze základy, některé fragmenty mramorových říms a sochy bohyně Romy a Victorie.

Basilica na západní straně hlavního náměstí byla postave v 1. století a podle typu budovy (obdélníkový tvar se třemi nebo pěti uličkami a zadním vchodem) pravděpodobně sloužila jako administrativní budova soudu. Na ruinách můžete vidět dvojitý portikus vedoucí na náměstí a centrální dvůr celé budovy. Z budovy zbyly také mramorové reliéfy, na kterých jsou vyobrazeny počátky Říma. Mramorová výzdoba pochází z poloviny 2. století.

Budova Curie pochází z 1. století a sloužilo k zasedání městské rady, která měla 100 – 200 členů.

Poslední významnou budovou poblíž Fora je chrám Tempio Rotondo. Chrám byl postaven ve 3. století a je pravděpodobně také posledním chrámem a také budovou, která byla v Ostii postavena. Stavba byla velmi podobná Pantheonu v Římě, jen měla menší rozměry. Před samotným chrámem se nacházelo obdélníkové nádvoří z mramoru, které tvořila kolonáda s mramorovými sloupy. Vlastní chrám má kruhový tvar (vnější průměr 18,3) a vstupovalo se do něj po schodech. Funkce budovy a ani osoby, kterým byl chrám zasvěcen nejsou známy. Chrám mohl být zasvěcen všem římským bohům nebo zbožňovaným římským císařům.

Terme di Foro

Vedle chrámu Tempio di Roma e Augusto se nachází největší lázně v Ostii – Terme di Foro. Celková plocha komplexu lázní je 3000 metrů čtverečních a jednotlivé části byly stavěny v několika fázích během 2. – 4. století. Komplex měl několik místností: nacházely se zde převlékárny (Apodyteria), místnost se studenými koupelemi (Frigidarium), místnost určená k pocení (Sudatorium), místnost pro opalování (Heliocaminus), dvě místnosti s nádržemi vlažné vody (Tepidarium), místnost se třemi bazény teplé vody (Caldarium) a palestra (palaestra), což bylo něco jako hřiště či venkovní tělocvična.

Podzemní místnosti lázní sloužily k vytápění celého komplexu a také se zde nacházely cisterny, ze kterých byly pomocí dřeveného kola zásobovány bazény teplou vodou.

Mezi artefakty, které byly nalezeny v této oblasti při vykopávkách, byly i kosti, které ženy používaly jako vlásenky, a to znamená, že do lázní měly přístup i ženy.

V areálu archeologického naleziště se nachází i menší muzeum (Museo Ostiense), kde jsou k vidění sochy, busty císařů a sarkofágy a kavárna s obchodem.

Areál Ostia Antica je otevřen každý den: poslední neděle v říjnu – 15. února od 8:30 do 16:30; 16. února – 15. března od 8:30 do 17:00; 16. března – poslední sobota v březnu od 8:30 do 17:30; poslední neděle v březnu – 31. srpen: od 8:30 do 19:15; 1. září – 30. září: od 8:30 do 19:00; 1. října – poslední neděle v říjnu od 8:30 do 18:30. 1. ledna, 1. května a 25. prosince je zavřeno. Pokladna zavírá o hodinu dříve. Museo Ostiense má otvírací dobu od 10:30 do 13:30 a od 14:30 do 17:30.

plné vstupné 8 €, snížené vstupné 4 pro občany EU ve věku 18 – 24 let, zdarma pro občany EU do 18 let. Cena může být vyšší, pokud v komplexu probíhají mimořádné výstavy a akce.

Ostia Antica je součástí turistické karty ROMA PASS.

Via dei Romagnoli 717, Ostia Antica

Z Říma do Cerveteri se dostanete pohodlně metrem nebo vlakem. Metrem (linka B) musíte jet do zastávky MAGLIANA a odtud pak vlakem FS (linka Roma – Ostia Lido) na zastávku Ostia Antica. Mnohem pohodlnější je však jet z Říma přímo vlakem FS (linka Roma – Ostia Lido), který vás dovoze až ke komplexu. Zastávka Ostia Antica není vzdálena více než 2 minuty chůze.